Departementene

Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA)

Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) samordner Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjettet og budsjettproposisjoner gjennom året. BØA koordinerer i tillegg arbeidet med statsregnskapet, alle saker til Riksrevisjonen, og har det overordnede ansvaret for forvaltningen av økonomireglementet på departementets område.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 84 59
E-post: postmottak@hod.dep.no