Departementene

Seksjon D (JUSS D)

Seksjon D har ansvar for studentsamskipnadsloven, og de delene av universitets- og høyskoleloven som regulerer studentorgan, studenters rettigheter til permisjon, tilrettelegging, og krav til læringsmiljø mv. I tillegg kommer ansvar for regelverk som regulerer NOKUT sin virksomhet. Seksjonen har videre ansvar for regelverk om fagskoler, voksenopplæring, yrkeskvalifikasjoner, utdanningsstøtte og et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål og offentlighetsloven. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av NOKUT på avdelingens område.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no