Departementene

Seksjon for avfall og ressurseffektivitet (AVFALL)

Avfallsseksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor avfallsområdet. Dette omfatter blant annet virkemidler og tiltak for bedre utnyttelse av avfall som ressurs i en mer sirkulær økonomi, slik som økt materialgjenvinning og ombruk, ordninger for utvidet produsentansvar, arbeidet med å redusere matsvinn og opprydding i marin forsøpling. Seksjonen har ansvaret for Baselkonvensjonen om kontroll med grensekryssende transport av avfall.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no