Departementene

Transport- og lokalmiljøseksjonen (TRAN)

Seksjonen jobber med ulike tiltak og virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner og miljøvennlig omstilling av transportsektoren (veitrafikk og luftfart), herunder økt bruk av miljøvennlige transportmidler og renere kjøretøy, infrastrukturspørsmål m.m. Seksjonen har koordineringsansvar for det nasjonale arbeidet med klimatilpasning, og har etatsstyringsansvaret for Meteorologisk Institutt (MET). Videre har seksjonen overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftkvalitet. Seksjonen har også ansvar for klimaarbeid i kommunene og vurderer innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven på områdene klima og lokal luftkvalitet.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no