Departementene

Avdelingssekretariatet (NAS)

Seksjonen har ansvar for Naturforvaltningsavdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av Naturforvaltningsavdelingen. Seksjonen koordinerer også styringen av Miljødirektoratet, Artsdatabanken og statsforvalternes miljøvernavdelinger på vegne av departementet.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no