Departementene

Budsjett- og styringsavdelingen (BSA)

Budsjett- og styringsavdelingen koordinerer, kvalitetssikrer og følger opp departementets arbeid med statsbudsjettet. Avdelingen har videre ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementet, samt etatsstyringen av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Avdelingen har også ansvaret for koordinering av forskning og utvikling i departementet, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen), høringssaker, økonomiforvaltningen i departementet og departementets interne planlegging og styring. Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no