Departementene

Velferdspolitisk avdeling (VPA)

Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av de som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har et særskilt ansvar for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd og for sosialtjenesteloven. Avdelingen har også ansvar for en rekke andre ordninger i folketrygden, herunder pleiepenger, grunn- og hjelpestønad og hjelpemidler. Avdelingen koordinerer departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no