Departementene

Kulturmiljø- og polaravdelingen (KP)

Avdelingen har hovedansvar for strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljø, og for klima og miljø i polar- og nordområdene. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsarv, fartøy, kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap, kulturmiljøfredninger, kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling, forvaltning av miljøet på Svalbard og miljøsamarbeid i polar- og nordområdene. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS, Arktis og Antarktis. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no