Departementene

Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald (LI1)

Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald har ansvar for politikkutvikling og koordinering av likestillings- og diskrimineringspolitikken knytt til likestilling mellom kjønn, personar med nedsett funksjonsevne, etnisk diskriminering og hatefulle ytringar, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Seksjonen har hovudvekt på politikkutforming innan strategiutvikling, handlingsplanar og tilskotsordningar. Seksjonen har ansvar for å fremje kulturelt mangfald i kulturlivet.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1, Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kud.dep.no