Departementene

SI1 (SI1)

Seksjonen har hovudansvaret på idrettsområdet. I dette ligg ansvar for fordeling av spelemidlar til aktivitet/NIF, idrettsanlegg i kommunane, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i låglandet. Seksjonen har òg ansvar for nasjonalanlegg, idrettsanleggsregisteret, store idrettsarrangement, friluftsliv og antidopingarbeidet i idretten, i tillegg til ansvaret for frivilligregisteret, fordelinga av spelemidlar til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar, meirverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjonar og ved bygging av idrettsanlegg.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 64
E-post: postmottak@kud.dep.no