Departementene

Seksjon for eigedoms- og busetnadpolitikk (SEB) (SEB)

Seksjonen har ansvar for politikkutforming, regelutvikling og juridiske oppgåver knytt til mellom anna følgjande lover: Lov om konsesjon for erverv av fast eigedom (konsesjonslova), Lov om jord (jordlova), Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) (med unnatak av prosessreglane), Lov om grannegjerde (gjerdelova), Lov om beitespørsmål (beitelova), Lov om jordskifte o.a. (jordskiftelova), Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.(jordskiftelova), Lov om forpakting, Lov om sikring mot og erstatning for naturskadar (naturskadelova) og Lov om erstatning for naturskadar (naturskadeerstatningsloven).

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no