Departementene

Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA) (FA)

Avdelinga skal leggje til rette for at forsking, innovasjon og kompetanse bidreg til at hovudmåla i landbruks- og matpolitikken nås, samt leggje til rette for ei effektiv drift i landbruks- og matforvaltinga. I tillegg skal avdelinga levere god administrativ støtte til politisk leiing, departementsråden og verksemda elles.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no