Departementene

Seksjon for økonomiforvaltning og budsjett (ØB) (ØB)

Seksjonen har ansvar for fleire store koordineringsoppgåver i departementet. Dei viktigaste er å utarbeide departementet sine forslag til det årlege statsbudsjettet, bidra til effektiv intern styring og drift i departementet, følgje opp riksrevisjonssaker og delta i styringa av underliggjande verksemder. I tillegg skal seksjonen rapportere statsrekneskapen, rettleie avdelingane i budsjett- og økonomisaker og forvalte departementet sine eigedomar.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no