Departementene

Seksjon jordbrukspolitikk (JP) (SJP)

Seksjonen har ansvar for jordbruksavtalen og dei årlege jordbruksforhandlingane mellom staten, Noregs Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og utgreiing i samband med dette. Oppfølginga og gjennomføringa av jordbruksavtalen skjer i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Seksjonen har òg ansvar for tilskotsordningar for kjøt, egg, mjølk, korn, grønsaker, ull, frukt og bær. Seksjonen arbeider med fleire ulike tilskotsordningar mellom anna produksjonstilskott og velferdsordningar. Seksjonen har ansvar for matvareberedskap, husdyrkonsesjon, kvoteordninga for mjølk og prisutjevningsordninga for mjølk. Seksjonen har òg styringsansvar for Landbruksdirektoratet.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no