Departementene

Seksjon reindrift (SR) (SR)

Seksjonen har ansvar for reindriftsavtalen og dei årlege reindriftsforhandlingane mellom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund, i eit samarbeid med Landbruksdirektoratet si avdeling i Alta og Sametinget. Målsetjinga med departementet sin politikk på området er ei økonomisk, økologisk og kulturell berekraftig reindrift. Seksjonen har ansvar for reindriftslova, forskrifter, enkeltsaker og klagesaker. Ansvar for tilskotsordningar over reindriftsavtalen, og areal- og ressursspørsmål knytt til reindrift ligg òg til seksjonen. Det blir arbeida med rovvilt- og gjerdespørsmål. Seksjonen arbeider med det nordiske samarbeidet om reindrift, Den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen, Norsk-finsk reingjerdekommisjon og næringsspørsmål i forholdet til Russland. Seksjonen har ansvar for Landbruksdirektoratet si avdeling i Alta.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no