Departementene

Styrings- og digitaliseringsseksjonen (SDS) (SDS)

Styrings- og digitaliseringsseksjonen har et overordnet ansvar for styring av jernbanesektoren, herunder etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, og videreutvikling av styringsmodellen for jernbanen. Effektiv bruk av ny teknologi er et av hovedmålene i Nasjonal transportplan, og seksjonen har et ansvar og pådriverrolle for å oppnå dette i transportsektoren som helhet.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5), Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no