Departementene

Byseksjonen (BY) (BY)

Byseksjonen har blant annet ansvaret for byvekstavtaler, der særlig nullvekstmålet om at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er sentralt. Seksjonen jobber videre med sammenhengen mellom areal- og transportpolitikk, teknologiutvikling, og forvaltning og utvikling av virkemidler knyttet til lokal miljøforurensing, og med forvaltning og videreutvikling av ordningen med bompengefinansiering.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no