Departementene

Kulturvernavdelinga (KV)

Kulturvernavdelinga har ansvar for språk, litteratur, arkiv, bibliotek, visuell kunst, kulturbygg, museumsformål, immateriell kulturarv, krigsgravtenesta og samiske saker. Avdelinga har ansvar for forvaltninga av Språkrådet, Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, KORO (Kunst i offentlege rom) og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 64
E-post: postmottak@kud.dep.no